ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการงานแอนิเมชั่น ความหมาย ประเภท หลักการ

เทคนิควิธีการ การเขียนเรื่อง การออกแบบตัวละคร สตอรี่บอร์ด การสร้างภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อ

บันทึกเสียง การแปลงไฟล์ การบันทึกไฟล์ ตามหลักการและกระบวนการสร้างงานแอนิเมชั่น 2 มิติด้วย

เครื่องมือพื้นฐานและซอฟแวร์งานกราฟิก การนำเสนอผลงานด้วยเทคนิคต่าง ๆ การประเมินผลงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานกราฟิกแอนิเมชัน