Available courses

การสร้างงานแอนิเมชั่น 2 มิติ

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการงานแอนิเมชั่น ความหมาย...
Course

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภ...
Course

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องซีเอ็นซี โครงสร้...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ครูมณีรัตน์)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิ...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเ...
Course

ชีววิทยาสัตว์น้ำ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของสัตว์น้ำ ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยา...
Course

พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะรูปร่างของสตรี การวัดตัว การสร้างแบบ...
Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้น...
Course

คณิตศาสตร์เครื่องมือกล

ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุ ...
Course

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ครูวรินทร)

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน การฟังและดูสา...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงแรงเสียดทาน สมดุล การเคลื่อนที่...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าแ...
Course

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กำลังไฟฟ้า พลังง...
Course

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศึกษาและปฏิบัติปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความหมาย ความสำคัญ...
Course

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

20104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารจุดประสงค์รายวิชา1. เข้าใจหลักการเ...
Course

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย ความสําคัญ แล...
Course

โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของโภชนศาสตร์สัตว์ ศัพท์เทคนิคทาง...
Course

การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การเขียนผังวงจร การติดตั้งทดสอ...
Course

ธุรกิจท่องเที่ยว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวโครงสร้างและลัก...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิ...
Course

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ครูนิลุบล)

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน การฟังและดูสา...
Course

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบโครงสร...
Course

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน...
Course

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ใน...
Course

ระบบส่งกำลัง

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบส่งกำลัง วิธีการส...
Course

การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเช...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ครูอภิชาติ)

       ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล...
Course