ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องซีเอ็นซี โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องซีเอ็นซี ในระบบการควบคุม ระบบแนวแกน  ระบบโคออดิเนต โครงสร้างโปรแกรมตามมาตรฐาน การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมสําหรับงานเครื่องกลึง งานเครื่องกัด การตรวจสอบด้วยโปรแกรมSimulation หรือเครื่องซีเอ็น