ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของสัตว์น้ำ ลักษณะรูปร่าง อวัยวะภายนอก และภายในของสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำกับสภาพแวดล้อม การจำแนกประเภทและชนิดของสัตว์น้ำตามหลักชีววิทยา