ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะรูปร่างของสตรี การวัดตัว การสร้างแบบตัดมาตรฐาน กระโปรงเสื้อ ชุดติดกัน และกางเกง การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ ในงานตัดเย็บเสื้อผ้า การสร้างและแยกแบบกระโปรง เสื้อ ชุดติดกัน และกางเกงแบบต่าง ๆ