ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงแรงเสียดทาน สมดุล การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  งานพลังงาน และกำลัง คลื่น และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า