ศึกษาและปฏิบัติปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความหมาย ความสำคัญ คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ พฤติกรรมของผู้ให้บริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการทำงานและปฎิบัติงานบริการ การสื่อสารและการรับโทรศัพท์ ศิลปะการให้บริการ เทคนิคและวิธีการบริการเพื่อความประทับใจ ปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ปัญหา ฝึกปฎิบัติการให้บริการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า