ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของโภชนศาสตร์สัตว์ ศัพท์เทคนิคทางโภชนศาสตร์สัตว์ โภชนะที่จำเป็นสำหรับสัตว์ วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโภชนะ ระบบทางเดินอาหารสัตว์ การย่อย การดูดซึมและการลำเลียงโภชนะในร่างกาย การวัดคุณค่าอาหารสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น และการวินิจฉัยอาการขาดโภชนะเบื้องต้น